תקנון האתר

 

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת לגלוש באתר exilog.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן "אתר eXilog").

eXilog הינה גוף פרטי המנהל את אתר האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין eXilog לבין המשתמשים בקורסים המקוונים ובפורומים (להלן "הגולשים"), ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להצטרף לקורסים השונים המופיעים באתר (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "eXilog" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, צוות המומחים וכל מי מטעמה.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר eXilog ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. eXilog שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר eXilog ובשירותים הינם של eXilog או של צדדים שלישיים שהעניקו ל-eXilog הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, eXilog הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובתכנים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים במוצרים ובשרותי האתר, בעיצוב האתר, לרבות קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת eXilog.

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תמונות, מסרים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר, הינו באחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.

הגולש מסכים כי eXilog רשאית לעשות בתכני גולשים כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להעתיקם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שeXilog תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשים כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את eXilog באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בפורום ו/או בכל מקום אחר באתר eXilog.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את eXilog בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולש המועלים ו/או המופיעים בפורומים ו/או בכל מקום אחר באתר eXilog, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של eXilog, והוא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי eXilog בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

eXilog אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי eXilog או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל eXilog מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י eXilog תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו-eXilog אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

eXilog אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של eXilog ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני הגולשים באתר זה לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו-eXilog אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

eXilog אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר eXilog.

פרסום תכני גולש או הצבת קישור באתר על ידי eXilog לא תתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של eXilog לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

eXilog אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי ו/או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בתכנים באתר eXilog ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר eXilog.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר eXilog והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש-eXilog תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. eXilog רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של eXilog.

eXilog מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה באתר eXilog ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי eXilog תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב לeXilog.

ניתוק, הפסקה ושינויים

eXilog רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית eXilog לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על eXilog אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

eXilog תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי eXilog בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי eXilog כדלקמן:

לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

לא להציף פורומים או הודעות או דפי שאלות בהודעות סרק;

לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.

לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר eXilog;

לא להשתמש בשירותים של eXilog לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י eXilog;

לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים Malicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולש שינהג בניגוד להתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ו-eXilog תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר eXilog ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחקה על ידי eXilog ו/או נמנע כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש ישפה את eXilog מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר eXilog ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי eXilog בקשר עם הגלישה באתר eXilog והשימוש בשירותים האמורים.

מדיניות תשלום וביטול

גולש שנרשם לקורס, לא יוכל לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא לאחר קבלת חומרי הלימוד.

גולש שביקש לבצע תשלום טלפוני מאשר את ביצוע החיוב הטלפוני בכרטיס האשראי.

הקורסים המקוונים (ONLINE) מיועדים למשתמשים יחידים בלבד. גולש שנרשם לקורס מתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמש שלו לאדם אחר לצורך שימוש בתכני הקורס ללא תשלום. כל משתתף חייב בתשלום וברישום עצמאי.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.

 
חדשות / הודעות
  • מאמר חדש בנושא: חיזוי אמינות למערכות משולבות חומרה-תוכנה.  

  • תוכנות חיזוי אמינות ומודלים חדשים: - MIL-HDBK-217G - Telcordia SR-332  - NPRD-2011 - NSWC-10 - Physics of Failure - MechRel - Mechanical Reliability Prediction - RELEX 2011 - Quart-ER  

  • סקר דרישות מערכת  – SRR סקר תיכון מערכת  – SDR סקר תיכון ראשוני  – PDR סקר תיכון קריטי  – CDR סקר מוכנות לניסוי  - TRR סקר מוכנות לייצור  - PRR סקר ניהול הפרוייקט  - PMR  

  • יועץ אמינות, יועץ ILS, יועץ הנדסת מערכות מהנדס אמינות, מהנדס ILS, מהנדס מערכת, מהנדס איכות תמיכה הנדסית כוללת תחת קורת גג אחת  

כותרת